ทำสัญญาก่อสร้างและดำเนินการ

ทำสัญญาก่อสร้างและดำเนินการ

งวดการชำระเงินค่าก่อสร้าง

งวดที่ 1  ชำระ 10% ของราคาก่อสร้าง ณ วันทำสัญญา

งวดที่ 2 ชำระ 10% เมื่อบริษัทฯ ดำเนินงานวางผังแล้วเสร็จ และพร้อมดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

งวดที่ 3 ชำระ 15% เมื่อเสร็จงานฐานราก (ยกเว้นพื้น) และงานโครงสร้างคาน  เสา ค.ส.ล. ชั้น 1 แล้วเสร็จ

งวดที่ 4 ชำระ 20% ­เมื่อเสร็จงานโครงสร้างคาน เสา ค.ส.ล. ชั้น 2 งานคานหลังคา งานพื้น ค.ส.ล. (ภายใน) ชั้น1-2 และงานโครงหลังคาเหล็กรอบบนแล้วเสร็จ

งวดที่ 5 ชำระ 20% เมื่อเสร็จงานมุงหลังคา (ยกเว้นเชิงชาย-หลังคาตอนล่าง และซุ้มกันสาด) งานก่ออิฐ ติดตั้ง วงกบไม้ทั้งหมด งานฉาบปูนเสร็จ 50%

งวดที่ 6 ชำระ 10% เมื่อเสร็จงานฉาบปูน งานเดินสายไฟฟ้า-ท่อประปาภายในบ้าน งานบันได ค.ส.ล. ภายใน แล้วเสร็จ

งวดที่ 7 ชำระ 10%  เมื่อเสร็จงานปูกระเบื้องห้องน้ำ ฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก ติดตั้งบานหน้าต่าง แล้วเสร็จ งานโครงบันไดเหล็ก(ถ้ามี)

งวดที่ 8 ชำระ 5 % เมื่อสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : งวดการชำระเงินค่าก่อสร้างบ้านพักอาศัย / อาคาร 2 ชั้น

Top