เลือกแบบบ้าน

เลือกแบบบ้าน

1. สรุปแบบบ้านตามที่ลูกค้าต้องการ

     กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์  มีทีมที่ปรึกษาด้านงานขาย พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกแบบบ้านที่เหมาะสมกับขนาดที่ดิน จำนวนสมาชิก และงบประมาณของท่าน จากแบบบ้านมาตรฐานที่มีมากกว่า 100 แบบ หลังจากท่านเลือกแบบบ้านที่ต้องการ (ในกรณีที่มีการกรับแก้ไขแบบ ทางบริษัทฯ จะทำการประมาณราคา เพื่อให้ท่านทราบถึงงบประมาณ) เมื่อท่านตัดสินใจปลูกสร้าง ท่านต้องทำการจองปลูกสร้างกับบริษัทฯ ในลำดับต่อไป

ตามงบประมาณ

ตามพื้นที่ใช้สอย

ตามพื้นที่ดิน

ตามประเภทแบบบ้าน

2. ทำสัญญาก่อสร้าง

กรณีปลูกสร้าง ด้วยเงินสด

      เมื่อสรุปแบบก่อสร้างแล้ว ทางบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการเขียนแบบเซ็นต์สัญญา และกำหนดวันที่เซ็นต์สัญญา เพื่อทำการเซ็นต์สัญญา และทำการก่อสร้างบ้านเป็นลำดับต่อไป

กรณีปลูกสร้าง ด้วยการขอสินเชื่อ

1. หลักฐานการขอสินเชื่อ ที่ท่านต้องจัดเตรียมมีดังนี้

  • สัญญาก่อสร้างกับกลุ่ม บริษัท บิวท์ ทู บิวด์
  • คำขอกู้เงิน
  • ใบรับรองเงินเดือน พร้อมหลักฐานการรับเงินเดือน และหลักฐานแสดงสถานะทางการเงิน อื่นๆ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาโฉนดที่ดิน
  • แบบร่างสัญญาและเอกสารขออนุญาตปลูกสร้าง

2. กรอกเอกสารขอสินเชื่อของสถาบันการเงินพร้อมแนบเอกสารให้บริษัทฯยื่นเรื่องให้

3. บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารพร้อมด้วยแบบคำขอให้กับสถาบันเงินนั้น ๆ เพื่อพิจารณา

4. เมื่อสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อจะแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อนัดทำสัญญา และจดจำนองต่อไป

5. ดำเนินการก่อสร้างตามขั้นตอนของบริษัทต่อไป

Top